unique visitors counter

Pravila i uslovi

Korisnik usluga portala Prodaj.rs pročitao je i u svemu je saglasan sa sledećim:

Pravila i uslovi korišćenja portala Prodaj.rs

(Datum poslednje izmene 23-05-2016)


1. Pružalac usluga

Internet portal Prodaj.rs svojim korisnicima usluga - oglašivačima u Republici Srbiji pruža besplatne usluge objavljivanja i promocije komercijalnih poruka na Internetu.

2. Besplatne usluge

Prodaj.rs pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja komercijalnih poruka - oglasa kao u skladu sa definicijama iz člana 2. stav 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

3. Plaćene usluge

Prodaj.rs trenutno ne pruža plaćene usluge.

4. Registracija i oglašavanje od strane korisnika usluga

Za korišćenje usluga Prodaj.rs neophodna je registracija koja je besplatna. Regitracija se obavlja prijavom na sistem Prodaj.rs tako što korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku a zatim klikne na link potvrde u registracionom e-mailu koji je dobio od Prodaj.rs.

Registrovani i ulogovani korisnik usluga može postavljati komercijalne poruke i/ili koristiti sistem elektronskih poruka za kontakt sa drugim korisnicima usluga.

Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog.

Registrovani korisnik usluga koji je postavio komercijalnu poruku - oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Za oglašavanje na Prodaj.rs, po članu 11. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodan je unos deklaracije sa podacima oglašivača. Registrovani korisnik usluga ne mora uneti ove podatke, ali u tom slučaju ne može postaviti komercijlanu poruku - oglas. Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona: u cilju realizacije prodaje ili kupovine iz oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane Prodaj.rs. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegove komercijalne poruke - oglasa - predati tekst sa slikama i njegov kontakt telefon biti objavljeni na Internet stranicama Prodaj.rs, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

Komercijalne poruke - oglasi moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa Prodaj.rs uz obaveštenje oglašivaču.

5. Zabranjeno oglašavanje

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

 • Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
 • Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.
 • Zabranjeno je oglašavanje: piratskih kopija proizvoda, Internet naloga, medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, duvana i duvanskih proizvoda (uključujući i elektronske cigarete) i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja.
 • Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
 • Zabranjeno je oglašavanje preprodaje ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.
 • Zabranjeno je oglašavati u formi javnog obraćanja ili proglasa.
 • Oglašavanje sredstava za lečenje.
 • Zabranjeno je oglašavanje anaboličkih stereoida i sredstava za potenciju.
 • Zabranjeno je oglašavanje sprejeva za samoodbranu i paralisanje.
 • Zabranjeno je fizičkim licima oglašavanje potpuno novih stvari s obzirom da je za to neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika ("svojstvo trgovca", po Zakonu o trgovini).

6. Zabranjene radnje prilikom oglašavanja

Prilikom postavljanja oglasa korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

 • Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovanje). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
 • Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda već sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih Internet portala kao i fotografije osoba.
 • Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
 • Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati, tagovi radi bolje posećenosti i slično).
 • Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnog korišćenja usluga. Učestalim se smatra češće od jednom u 3 dana.
 • Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

7. Pravila i uslovi za slanje elektronskih poruka i davanje ponuda

Svojim registrovanim korisnicima Prodaj.rs nudi uslugu besplatne komunikacije putem elektronskih poruka. Komunikacija putem poruka je slobodna pod uslovom poštovanja sledećih zabrana:

 • Zabranjeno je koristiti Prodaj.rs za slanje uvredljivih poruka drugim korisnicima usluga.
 • Zabranjeno je slanje spam poruka korisnicima usluga Prodaj.rs. Spam poruka je više puta ponovljena poruka koja nije u vezi sa oglasom oglašivača.
 • Zabranjeno je korišćenje URL-ova ka oglasima ili stranicama na Prodaj.rs u spam e-mail porukama korisnika ka drugim korisnicima Interneta, koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.
 • Zabranjeno je slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.
 • Korisnik usluga - oglašivač može prilikom postavljanja oglasa, ako to želi, da dozvoli ponudu na stvar ili uslugu koju oglašava. Kupac u takvom slučaju može dati ponudu koja je niža od zahtevane cene. Ponuda mora biti iskrena i sa namerom kupovine.
 • Zabranjeno je postavljanje ponuda sa namerom otežavanja prodaje kao i ponuda koje su formirane u dogovoru sa prodavcem.

8. Trgovina između korisnika

Prodaj.rs ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga Prodaj.rs je na sopstveni rizik i Prodaj.rs neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

9. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na Prodaj.rs

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na Prodaj.rs. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke - oglasi, korisniški podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom.

Korisnik usluga - oglašivač zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama svoje komercijalne poruke - oglasa.

10. Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljanje i obrada podataka od strane Prodaj.rs se obavlja u skladu sa sledećim:

 • Prodaj.rs od svojih registrovanih korisnika usluga - oglašivača prikuplja lične podatke odnosno podatke firme, ako su u pitanju pravna lica.
 • Svrha, odnosno obaveza prikupljanja je definisana Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, član 11. Svrha prikupljanja podataka je takođe i sprečavanje zloupotreba u oglašavanju kao i interna obrada podataka u cilju generisanja demografskih izveštaja.
 • Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka Prodaj.rs i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog oglašavanja na Prodaj.rs. Lični podaci oglašivača se čuvaju 1 godinu od dana poslednjeg objavljivanja njegovog oglasa.
 • Lica koja koriste podatke su: lica sa kojima član stupa u komunikaciju (u meri u kojoj je to neophodno za komunikaciju), i svi državni organi koji po sili zakona ili odluci suda imaju pravo na korišćenje podataka.
 • Davanje podataka iz deklaracije je dobrovoljno. Registrovani korisnik koji ne želi da unese svoje podatke to i ne mora, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na Prodaj.rs. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge Prodaj.rs kao što je komunikacija sa oglašivačima. U slučaju da korisnik usluga želi da postavi oglas na Prodaj.rs, onda je po sili Zakona o oglašavanju, član 11, obavezan da dostavi svoje podatke portalu Prodaj.rs. Ti podaci moraju biti istiniti.
 • Korisnik usluga koji je uneo svoje podatke prilikom postavljanja oglasa, ima pravo da svoje podatke opozove. Zahtevom administraciji njegov nalog se prebacuje u neaktivno stanje, a svi podaci iz deklaracije takvog korisnika se brišu 31. dana u odnosu na dan poslednjeg objavljivanja bilo kog njegovog oglasa. Takav korisnik više ne može koristiti usluge Prodaj.rs.
 • Prilikom promene podataka, korisnik usluga koji je uneo svoje podatke, ima obavezu da prilikom sledećeg postavljanja oglasa svoje podatke ažurira.
 • U slučaju nedozvoljene obrade korisnici usluga imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.
 • Prodaj.rs ne odgovara za tačnost podataka koje su na Prodaj.rs unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

11. Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja Prodaj.rs, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga Prodaj.rs. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija Prodaj.rs najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge Prodaj.rs.

Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja rada portala Prodaj.rs.

12. Isključenje odgovornosti

Prodaj.rs isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Prodaj.rs nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za poruke Prodaj.rs.
 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Prodaj.rs nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na Prodaj.rs.
 • U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Prodaj.rs nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada korisnici usluga u svojim komercijalnim porukama ili elektronskim porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
 • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Prodaj.rs nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

13. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i neemitovanja komercijalnih poruka

Iz razloga više sile ili tehničkih problema moguće je da Prodaj.rs nije dostupan svima ili nekom delu svojih korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima Prodaj.rs ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja komercijalnih poruka. Prodaj.rs zadržavaju pravo da iz bilo kog razloga odbiju objavljivanje komercijalne poruke, i u tom slučaju ne odgovaraju za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

14. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom Prodaj.rs korisnici se upućuju na kontakt formu (Predlog, Problem, Ocena i sl.) u gornjem desnom uglu svake stranice portala. Korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Zabranjeno je bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima Prodaj.rs sa korisnikom usluga.

15. Zaštita privatnosti

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika usluga neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je Prodaj.rs obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika su enkriptovani 512-bitnom AES enkripcijom gde se za svaki lični podatak koristi razlilčit ključ, što je jedan od najjačih, u svetu primenjenih, metoda za zaštitu podataka.

Povratak Na Vrh